Wet zorg en dwang

Wat is de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Voor wie geldt de Wet zorg en dwang? Een cliënt valt onder de wet zorg en dwang:

  • Als er een verklaring is van een deskundig arts waaruit blijkt dat hij in verband met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking is aangewezen op zorg en/of
  • Een persoon beschikt over een indicatie van het CIZ voor langdurige zorg met als grondslag een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking. Dit betekent dat naast een cliënt die zorg ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), ook een cliënt die ondersteuning ontvangt vanuit de Wet maatschappelijke opvang (Wmo) onder de Wzd kan komen te vallen. Datzelfde geldt ook voor cliënten die op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) zorg of ondersteuning ontvangen.

De Wzd regelt:

  • In welke situaties onvrijwillige zorg en/of opname aan de orde kan zijn
  • Hoe een besluit tot onvrijwillige zorg genomen wordt
  • Wanneer onvrijwillige zorgverlening geëvalueerd moet worden.

De besluitvormingsprocedure waarborgt een zorgvuldig onderzoek naar mogelijke alternatieven voor onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is alleen toegestaan als er geen alternatieven zijn.

Onze Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang is Peter van de Laar.
U kunt contact opnemen als u:

  • Te maken heeft met zorg of begeleiding waar u niet zelf voor gekozen heeft
  • Het gevoel heeft dat u minder vrijheid hebt dan u wilt
  • Een vraag of een klacht heeft over bovenstaande onderwerpen en u wilt hierover praten
  • Een probleem heeft dat u aan niemand durft te vertellen.

U kunt hem bereiken op telefoonnummer: 06 40853191 of via het mailadres: p.vandelaar@zorgstem.nl