Wet zorg en dwang

Wat is de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Voor wie geldt Wet zorg en dwang? Een cliënt valt onder de wet zorg en dwang:

  • als er een verklaring is van een deskundig arts waaruit blijkt dat hij in verband met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking is aangewezen op zorg en/of;
  • een persoon beschikt over een indicatie van het CIZ voor langdurige zorg met als grondslag een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking. Dit betekent dat naast een cliënt die zorg ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), ook een cliënt die ondersteuning ontvangt vanuit de Wet maatschappelijke opvang (Wmo) onder de Wzd kan komen te vallen. Datzelfde geldt ook voor cliënten op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) zorg of ondersteuning ontvangen.

De Wzd regelt:

  • In welke situaties onvrijwillige zorg en/of opname aan de orde kan zijn;
  • Hoe een besluit tot onvrijwillige zorg genomen wordt;
  • Wanneer onvrijwillige zorgverlening geëvalueerd moet worden.

De besluitvormingsprocedure waarborgt een zorgvuldig onderzoek naar mogelijke alternatieven voor onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is alleen toegestaan als er geen alternatieven zijn.

Onze Clientenvertrouwenspersoon Wet Zorg Dwang is Marjan de Vries - Vuijk
U kunt contact opnemen als u:

  • Een vraag of wens heeft over de zorg
  • Als u het ergens niet mee eens is
  • Als u advies of bijstand nodig heeft
  • Als u een probleem heeft en het aan niemand kan of durft te vertellen
  • Als u onvrede heeft over de zorg

U kunt haar bereiken:
Op Dinsdag woensdag en donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer: 06 40970356
Of via het mailadres: m.devries-vuijk@zorgstem.nl